Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Demo 2D Animation

Dài hơn ảnh động lần trước, lần này mình muốn nó hoàn chỉnh và thử thêm nhiều thứ, kết quả là học được rất nhiều, mong lần sau làm sẽ tốt hơn nữa

This time I want to try and make this animation longer and more complete. Hope it will better in the future :.D